Onze missie is in hoofdzaak vierledig. Deze kunnen we samenvatten in de 4 A’s.

Aanbidding van God als levensstijl omdat we Hem lief hebben en in en vanuit een relatie met Hem willen leven. Onderdeel van deze aanbidding is de gezamenlijke aanbidding met muziek en zang waardoor we ons uiten naar Hem tot en waardoor we ook doorbreken in de geestelijke wereld.
Aandacht voor elkaar en mensen met wie we in contact komen. Hierdoor kunnen we laten zien dat we van mensen houden en willen we zo graag een bijdrage leveren aan het oplossen van o.a. eenzaamheid.
Activering van discipelschap, zodat Jezus zichtbaar wordt in ons leven, karakter en handelen. We willen in praktijk brengen wat Jezus ons geleerd heeft.
Actie naar de wereld om de weg naar God aan te geven, zodat men bij de Vader kan thuis komen door het geloof in Jezus Christus. Hierbij mogen we onze gaven en talenten gebruiken en zo een getuigenis zijn voor God.

Het is ons verlangen om met deze visie en missie te functioneren als een familie, waar zoekende en gebroken mensen – jong en oud – een thuis vinden!

Geloofsbelijdenis

Dit is wat we geloven en wat als fundament voor ons leven geldt:

 • Ik geloof in God, de Vader, de eeuwige, alwetende, alomtegenwoordige schepper van hemel en aarde.
 • Ik geloof in Zijn enig geboren Zoon, Jezus Christus, die op aarde geboren werd uit de maagd Maria onder het joodse volk Israël. Hij is de weg, de waarheid en het leven.
 • Ik geloof in de Persoon van de Heilige Geest. Hij is onze vrijpleiter, onze leraar en onze trooster.
 • Ik geloof dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest één zijn.
 • Ik geloof dat de bijbel het onfeilbare woord van God is, dat voor alle tijden en alle mensen de absolute waarheid bevat.
 • Ik geloof dat Jezus Christus de Messias is, die de mens verzoend heeft met de Vader door in onze plaats te sterven aan een kruis.
 • Ik geloof dat Hij op de derde dag opstond uit de dood.
 • Ik geloof dat Hij, na veertig dagen te zijn verschenen aan zijn leerlingen, terugging naar de Vader in de hemel.
 • Ik geloof dat Hij gezeten is aan de rechterhand van de Vader en als middelaar voor ons bidt en pleit bij de Vader.
 • Ik geloof dat Hij spoedig zal terugkomen op dezelfde wijze als Hij is heengegaan op een wolk.
 • Ik geloof dat Hij als Koning zal regeren over de hele aarde en over alle mensen vanuit Jeruzalem en dat Hij vrede zal brengen op aarde.
 • Ik geloof dat Hij de duivel heeft verslagen door Zijn dood en opstanding, en dat Hij de duivel op een dag zal werpen in een poel van vuur, waardoor de mens voorgoed verlost zal worden van alle kwaad.